مصاحبه با کارآفرینان برتر

دانش‌پذیران موسسه علوم و فنون تهران از اقشار مختلفی هستند؛ کارمندانی که با هدف پیشرفت در کار به دنبال یادگیری اصول و فنون مدیریتی به موسسه مراجعه می‌کنند، مدیرانی که علاقه‌مند به مهارت‌آموزی هستند، کسانی که می‌خواهند کارآفرین شوند⁣.

خانواده علوم و فنون درجهت مسئولیت اجتماعی خود شروع به مصاحبه با کارآفرینان کشور کرده است تا به کمک دانش و تجربه این افراد، سرعت رشد و توسعه دانش پذیران چندین برابر شود.