دوره های کوتاه مدت علوم و فنون

دوره تفکر استراتژیک

۰
student
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره مدیریت تبلیغات

۰
student
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره مدیریت برند

۰
student
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره تحقیقات بازاریابی

۰
student
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره مدیریت فروش

۰
student
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره جامع مدیریت استراتژیک

۰
student
۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان

دوره عملیاتی مقدماتی بورس

۲
students
۱,۷۲۸,۰۰۰ تومان
۱,۷۲۸,۰۰۰ تومان

دوره کاربردی مدیریت فروش

۱
student
۵۵۲,۰۰۰ تومان
۵۵۲,۰۰۰ تومان

دوره کارگاهی فن بیان و سخنوری

۰
student
۴۵۶,۰۰۰ تومان
۴۵۶,۰۰۰ تومان

تحلیل تکنیکال در بورس

۰
student
۶,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۶,۷۲۰,۰۰۰ تومان

سرمایه گذاری حرفه ای بورس

۰
student
۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان

دوره کارگاهی فروش حرفه ای

۱
student
۴۵۶,۰۰۰ تومان
۴۵۶,۰۰۰ تومان

دوره مهارتهای مذاکره در کسب و کار

۱
student
رایگان
رایگان