دوره رفتاری بورس - 1 شهریور - جلسه اول

دوره رفتاری بورس - 8 شهریور - جلسه دوم