دوره عملیاتی تحلیل تکنیکال در بورس

2,448,000تومان2,592,000تومان