دوره عملیاتی تحلیل رفتاری در بورس

2,592,000تومان2,736,000تومان