دوره عملیاتی یک سهم در یک نگاه

2,880,000تومان2,976,000تومان