محمد اعرابی

دکتر سید محمد اعرابی

نگاهی کلی به رزومه دکتر سید محمد اعرابی :

تحصیلات دکتر سید محمد اعرابی :

 1. دکترای مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی، دانشگاه تهران
 2. کارشناسی اقتصاد، گرایش بیمه و بازرگانی، مدرسه عالی بیمه تهران و دانشگاه علامه طباطبائی
 3. کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و دکترای پژوهش در عملیات از دانشگاه ال‌اس‌یو (L.S.U) آمریکا

زمینه تخصصی تدریس :

 • بازاریابی
 • تولید و عملیات
 • استراتژی مالی
 • تدریس مدیریت منابع انسانی توسط دکتر سید محمد اعرابی
 • روش تحقیق
 • تحقیق در عملیات
 • مبانی سازمان و مدیریت

آثار منتشر شده دکتر سید محمد اعرابی :

 • اجراي استراتژيك، مارك مورگان، ويليام مالك، ريمون اي لويت،اعرابي و رحيم زارع، چاپ اول،۸۹،پژوهشكده مديريت سما
 • اخلاق در مديريت، ال تي. هس مر،اعرابي وايزدي، چاپ سوم،۸۹،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • استراتژي بازاريابي: با رويكردي تصميم محور، اورويل سي. واكر و ديگران،اعرابي و ايزدي، چاپ سوم،۸۹،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • استراتژي بازاريابي، اعرابی، رضواني، چاپ اول،۸۷،پژوهشكده مديريت سما وانستيتو ايزايران
 • استراتژي بازاريابي بين الملل، سيد محمد اعرابي نبي الله دهقان، چاپ اول،۱۳۸۹،انتشارات مهكامه
 • استراتژي تكنولوژي، دکتر سید محمد اعرابی حسين منتي،چاپ اول ،۱۳۸۹،انتشارات مهكامه
 • استراتژي توليد و عمليات، دونالد واترز،اعرابي و مصطفوي، چاپ اول،۱۳۸۹،پژوهشكده مديريت سما و انتشارات مهكامه
 • استراتژي دانش، سيد محمد اعرابي سعيد موسوي،چاپ اول ،۱۳۸۹،انتشارات مهكامه
 • استراتژي روابط عمومي، ساندرا اوليور،اعرابي، فياضي،چاپ اول،۸۸،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • استراتژي سيستم هاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات، سيد محمد اعرابي حسين حقيقت ثابت،چاپ اول ،۱۳۸۹،انتشارات مهكامه
 • استراتژي مالي، اعرابي، رزمجوئي، چاپ اول،۸۸،پژوهشكده مديريت سماوانستيتو ايز ايران
 • استراتژي منابع انساني، سيد محمد اعرابيمرجان فياضي، چاپ اول،۸۸،پژوهشكده مديريت سما و انستيتو ايز ايران
 • استراتژي منابع انساني: تدوين، اجرا، آثار، پيتربامبرگروايلن مشولم،پارسائيان و اعرابي، چاپ سوم،۸۴،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • استراتژي هاي مديريت منابع انساني، دكتر ابطحي، دكتر اعرابي،چاپ اول،۸۷،انتشارات پويند
 • برنامه ريزي استراتژي هاي تجديد پذير و بهره وري انرژي(ساتبا)، سيد محمد اعرابي نظامي وند چگيني، چاپ اول،۸۸،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • برنامه ريزي استراتژيك روابط عمومي، رونالد دي اسميت،دكترسيد محمداعرابي فرشاد جلالي،چاپ اول،۱۳۹۰،انتشارات سما
 • برنامه ريزي استراتژيك سازمان امور مالياتي كشور، سيد محمد اعرابي نظامي وند چگيني، چاپ اول،۸۶،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • برنامه ريزي استراتژيك غلات ايران، سيد محمد اعرابي هوشنگ نظامي وند چگيني مجتبي پالوج، چاپ اول ،۸۹،موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي ،اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي
 • برنامه ريزي استراتژيك گمرك جمهوري اسلامي ايران، چاپ اول،۸۲،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • برنامه ريزي استراتژيك محصولات سبزي و صيفي ايران، سيد محمد اعرابي هوشنگ نظامي وند چگيني مجتبي پالوج، چاپ اول ،۸۹، موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي ،اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي
 • برنامه ريزي استراتژيك محصولات علوفه اي ايران، سيد محمد اعرابي هوشنگ نظامي وند چگيني مجتبي پالوج،چاپ اول ،۸۹،موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي ،اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي
 • برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني، آلن پانت و استفن جي هينز،اعرابي و موسوي،چاپ اول،۸۶،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • برنامه ريزي استراتژيك نباتات صنعتي ايران، سيد محمد اعرابي هوشنگ نظامي وند چگيني مجتبي پالوج،چاپ اول ،۸۹،موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي ،اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي
 • برنامه ريزي استراتژيك و عملياتي محصول كلزا در ايران، سید محمد اعرابی هوشنگ نظامي وند چگيني ،چاپ اول ،۸۹،موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي ،اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي
 • تئوري بازاريابي، ماريوس ك. اوديك،سيد محمد اعرابي محمد آزادي، چاپ اول،۹۰،انتشارات مهكامه
 • تئوري و طراحي سازمان(جلد اول)، ريچارد ال.دفت،پارسائيان و اعرابي، چاپ دوازدهم،۸۹،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • تئوري و طراحي سازمان(جلد دوم)، ريچارد ال.دفت،پارسائيان و اعرابي،چاپ هفتم،۸۹،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • تحقيق پيمايشي:راهنماي عمل، جك ئي .ادواردزو ديگران،اعرابي وايزدي، چاپ دوم،۸۴،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • تحقيق تطبيقي، چاپ دوم،۸۲،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • تحقيق در مديريت منابع انساني، والري اندرسون،اعرابي واميدي، چاپ دوم،۸۷،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • تحقيق سازماني:راهنمايي براي دانشجويان و پژوهشگران، پل برورتون و لينه ميلوارد،اعرابي و آقازاده،چاپ اول،۸۵،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • تحقيق عملي: راهنماي مجريان تغيير و تحول، ارنست تي. استرينگر،اعرابي و ايزدي، چاپ دوم،۸۴،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • تحقيق كاربردي: راهنماي عمل، تري اي. هدريك، لئونارد بيك من و دبراچي.رگ،اعرابي و ايزدي،چاپ دوم،۸۱،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • تحقيق موردي، رابرت ك. ين،پارسائيان و اعرابي، چاپ دوم،۸۱،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • تغير استراتژيك( چرخه سريع توسعه سازمان)، مريل سي.اندرسون،اعرابي و آقا محمدي،چاپ اول،۸۸،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • جهانگردي در چشم اندازي جامع،سازمان جهاني جهانگردي، پارسائيان و اعرابي، چاپ ششم (ويراست دوم)،۸۸،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • خلق و پياده سازي برنامه استراتژيك، جان ام برايسون، فارنوم كي . الستون،اعرابي و تقي زاده قمي چاپ ،اول،۸۹،پژوهشكده مديريت سما وانتشارات مهكامه
 • در آمدي بر تحقيق مديريت، مارك ايسترباي، اسميت، ريچارد ثورب و اندي لو،اعرابي و ايزدي، چاپ اول،۸۴،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • دستنامه برنامه ريزي استراتژيك(متون آموزشي ۲)، سيد محمد اعرابي – هاشم آقازاده ، هوشنگ نظامي وند چگيني ، چاپ چهارم،۸۹،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • راهنماي برنامه ريزي بازار: برنامه بازاريابي محصول، ديويد اچ.بنگز،اعرابي و آرمان پور، چاپ اول،۸۷،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • رفتار سازماني(جلد اول)،رفتار فردي، استيفن پي. رابينز،اعرابي و تقي زاده، چاپ شانزدهم،۸۹،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • رفتار سازماني(جلد دوم)،رفتار گروهي، استيفن پي. رابينز،اعرابي و تقي زاده، چاپ چهاردهم،۸۹،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • رفتار سازماني(جلد سوم)، رفتار سازماني، استيفن پي.رابينز،اعرابي و تقي زاده، چاپ دوازدهم،۸۹،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • روابط عمومي (ج ۲:كاربردها و تاكيتك ها)، دنيس ال.ويلكا كس و ديگران،اعرابي و ايزدي،چاپ دوم،۹۰،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • روابط عمومي(ج ۱:نقش، فرآيندو استراتژي)، دنيس ال.ويلكا كس و ديگران،اعرابي و ايزدي، چاپ دوم،۹۰،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • روش تحقيق كيفي، كاترين مارشال و گرچن ب.راسمن،پارسائيان و اعرابي، چاپ سوم،۸۶،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • ريسك استراتژيك، انجمن اكچوئري دانشگاه بات،اعرابي، تجريشي،چاپ اول ،۸۷،پژوهشكده مديريت سما و انتشارات مهكامه
 • سازمان هاي پويا: آموزش و پژوهش عملي، ريمون بروس و شرمن ويمن،اعرابي وايزدي،چاپ اول،۷۹،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • سازمان:ساختار، فرايند و ره آورد، ريچارد اچ.هال،پارسائيان و اعرابي، چاپ چهارم،۸۴،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • سياستگذاري جهانگردي، كالين مايكل هال و جان ام.جنكينز،اعرابي و ايزدي، چاپ چهارم،۸۹،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • طراحي ساختار سازماني، چاپ ششم،۹۰،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • طراحي سازمان،روبكرد گام به گام، ريچارد ام.برتون جراردين دسانتكيس بورگ اوبل،سید محمد اعرابی و آرمانپور،چاپ اول،۹۰،پژوهشكده مديريت سما و چاپ و نشر بازرگاني
 • فرهنگها وسازمان ها(نرم افزار ذهن)، گيرت هافستد،اعرابي، هدايتي، محمودي،چاپ اول،۸۸،نشر علم
 • كاربرد تحقيق موردي، رابرت ك. ين،اعرابي، رحماني، سهرابي،چاپ اول،۸۷،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • كنترل استراتژيك، پيتر لورنژ، مايكل اف. اسكات مورتن و سومانترا گوشل،اعرابي و حكاك، چاپ دوم،۹۰،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • كنترل استراتژيك، اعرابي و چاوشي، چاپ اول،۸۹،بازرسي كل دفتر تحقيقات كاربردي
 • مباني تئوري و طراحي سازمان، ريچارد ال.دفت،پارسائيان و اعرابي، چاپ ششم،۸۹،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • مباني رفتار سازماني، استيفن پي. رابينز،اعرابي و تقي زاده، چاپ بيست و نهم،۸۹،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • مباني رفتار سازماني ويرايش ۲۰۰۸، استيفن پي. رابينز، تيموتي، اي .جاج،اعرابي و تقي زاده، چاپ دوم،۹۰،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • مباني مديريت، استيفن پي. رابينز وديگران،اعرابي و رفيعي، چاپ نهم،۸۸،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • مباني مديريت استراتژيك، جفري اس. هريسون، كارن اچ. جان،اعرابي و الماسي فرد، چاپ اول،۸۹،پژوهشكده مديريت سما وانتشارات مهكامه
 • مباني مديريت استراتژيك، جي. ديويد هانگر و توماس ال. ويلن،اعرابي ورضواني، چاپ پنجم،۸۸،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • مباني مديريت استراتژيك ( ويرايش ۲۰۰۷)، جي. ديويد هانگر و توماس ال. ويلن،اعرابي ورضواني، چاپ دوم،۹۰،دفتر پژوهش هاي فرهنگي
 • مباني مديريت منابع انساني، گري دسلر،پارسائيان و اعرابي، چاپ هفتم،۸۹،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • متون مديريت خدمات، چاپ اول،۱۳۸۹،دفتر پژوهش هاي فرهنگي
 • مجموعه مقالات مديريت جلد چهارم، چاپ اول،۹۰،دفتر پژوهش هاي فرهنگي
 • مجموعه مقالات مديريت (جلد پنجم)، چاپ اول،۱۳۸۹،دفتر پژوهش هاي فرهنگي
 • مجموعه مقالات مديريت جلد دوم، چاپ اول،۹۰،دفتر پژوهش هاي فرهنگي
 • مجموعه مقالات مديريت جلد سوم، چاپ اول ،۱۳۹۰،دفتر پژوهش هاي فرهنگي
 • مجموعه مقالات مديريت(ج۱-مباني فلسفي روش شناسي و تئوريهاي مديريت)، چاپ دوم،۸۸،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • مديريت (متون آموزشي۳)، چاپ اول،۸۵،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • مديريت ارتباطات، ري ام.بركو، آنرودي. ولوين و دارلين آر. دلوين،سید محمد اعرابی و ايزدي، چاپ ششم،۸۹،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • مديريت استراتژيك، فردآر.ديويد،اعرابي وپارسائيان،چاپ نوزدهم،۹۰،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • مديريت استراتژيك بازاريابي، هلن ميك و ريچارد ميك،اعرابي و سعيده اميدي، چاپ اول،۱۳۸۹،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • مديريت استراتژيك سيستمهاي اطلاعاتي: رهيافتي جامع، استيو كلارك،اعرابي و داوود ايزدي،چاپ پنجم،۸۹،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • مديريت استراتژيك كارآفريني، ليزاك.گاندري-جيل.ر كيكول،اعرابي ، نجفي، چاپ اول،۸۸،پژوهشكده مديريت سما و مهكامه
 • مديريت استراتژيك مالي، روث بندر.كيت وارد،اعرابي، رزمجوئي، چاپ اول،۸۸،پژوهشكده مديريت سماو مهكامه
 • مديريت استراتژيك منابع انساني: راهنماي عمل، مايكل آرمسترانگ،اعرابي و مهديه،چاپ پنجم،۸۸،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • مديريت استراتژيك منابع انساني: راهنماي عمل(متون آموزشي ۱)، چاپ اول،۸۵،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • مديريت استراتژيك منابع انساني: راهنماي عمل(ويرايش سوم ۲۰۰۶)، مايكل آرمسترانگ،اعرابي و مهديه، چاپ اول،۸۹،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • مديريت استراتژيك نوآوري تكنولوژيك، مليسا. شيلينگ،اعرابي، تقي زاده،چاپ اول،۸۷،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • مديريت استراتژيك و سياست كسب و كار(جلد۱)، توماس ال.ويلن-جي ديويد هانگر،اعرابي و آقازاده، چاپ اول،۱۳۸۹،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • مديريت استراتژيك و سياست كسب و كار(جلد۲)، توماس ال.ويلن-جي.ديويد هانگر،اعرابي و آقازاده،چاپ اول،۱۳۸۹،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • مديريت تكنولوزي:رمز موفقيت در رقابت و خلق ثروت، طارق خليل،اعرابي و ايزدي، چاپ چهارم،۸۸،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • مديريت جلد اول: مقدمه اي بر مديريت، مديريت در قرن بيست و يكم، برنامه ريزي، جيمز اي. اف.استونر، آر. ادوارد فري من و دانيل آر. گيلبرت،پارسائيان و اعرابي،چاپ پنجم،۸۷،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • مديريت جهانگردي : مباني، راهبردها و آثار، راجر داس ويل،اعرابي و ايزدي، چاپ چهارم،۸۶،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • مديريت خدمات (جلد اول): استراتژي، عمليات و تكنولوژي اطلاعات، جيمز اي. فيتز سيمونز و مونا جي. فيتز سيمونز،اعرابي و ايزدي، چاپ دوم،۸۶،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • مديريت خدمات(جلد دوم) : استراتژي، عمليات و تكنولوژي اطلاعات، جيمز اي. فيتز سيمونز و مونا جي. فيتز سيمونز،اعرابي و ايزدي، چاپ دوم،۸۹،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • مديريت در پهنه فرهنگها، سوزان سي. شنايدر ژان لوئي بارسو،اعرابي وايزدي، چاپ دوم،۸۲،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 • مديريت كسب و كارهاي كوچك، چارلز بامفوردو گري بروتن،دكتر سيد محمداعرابي رضا آرمانپور، چاپ اول،۱۳۹۰،انتشارات مهكامه
 • مديريت منابع انساني پيوند استراتژي و عمل، گرگ ال. استوارت كنت جي. براون،دکتر سید محمد اعرابی مرجان فياضي، چاپ دوم،۸۸،پژوهشكده مديريت سما وانتشارات مهكامه
 • مديريت(جلد دوم) : سازماندهي، رهبري،كنترل، جيمز اي. اف.استونر، آر. ادوارد فري من و دانيل آر. گيلبرت،پارسائيان و اعرابي، چاپ سوم،۸۹،دفتر پژوهشهاي
 • فرهنگيهفت كليد استراتژي خدمات، ژاك هورو يتز،اعرابي و ايزدي، چاپ سوم،۸۹،دفتر پژوهشهاي فرهنگي

سوابق شغلی و سایر فعالیت‌ها :

 • مشاور شهيد دكتر چمران ( معاونت نخست وزير در امور انقلاب اسلامي ) از تشكيل دولت موقت تا آخر ۱۳۵۸
 • مشاور وزير بازرگاني در سالهاي ۵۹-۱۳۵۸و ۷۵-۱۳۷۲
 • عضویت دکتر سید محمد اعرابی در شوراي عالي بانكها در سالهاي ۵۹-۱۳۶۲ و ۷۴-۱۳۷۲
 • مدير عامل و رئيس هيئت مديره شركت سهامي بيمه ايران و عضو هيئت مديره شركتهاي بيمه ملي شده در سالهاي ۶۲-۱۳۵۸
 • رئيس كل بيمه مركزي ايران و رئيس هيئت مديره شركتهاي بيمه ملي شده در سالهاي ۶۲-۱۳۶۰
 • معاون تجارت خارجي وزارت بازرگاني در سال ۱۳۶۰
 • عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در سالهاي ۶۲-۱۳۶۰
 • معاون وزارت امور اقتصاد و دارائي و رئيس كل گمرك ايران در سال ۱۳۶۰
 • مشاور ارشد در سازمان مديريت صنعتي در سال هاي ۶۹-۱۳۶۷
 • معاون مطالعات مديريت در سازمان امور اداري و استخدامي كشور در سالهاي ۷۱-۱۳۶۹
 • عضو هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت ( مجلس شوراي اسلامي ) در سالهاي ۷۵-۱۳۷۲
 • دبير كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سالهاي ۷۳-۱۳۷۲
 • قائم مقام موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني در سالهاي ۷۵-۱۳۷۳
 • مديریت دکتر سید محمد اعرابی در گروه مطالعات مديريت در دفتر پژوهشهاي فرهنگي از ۱۳۷۶تا كنون
 • مشاور رياست دانشگاه علامه طباطبايي – از ۷۹/۱/۱ تا
 • مشاور ايران خودرو در واحد خدمات مديريت- از۷۹/۱/۱ تا
 • مشاور سازمان مديريت صنعتي در واحد مشاور مدير- از۸۱/۱/۱ تا
 • مشاور گروه صنعتي سديد در واحد مطالعات استراتژيك – از ۸۱/۱/۱ تا
 • مشاور شركت باطريسازي نيرو – از۸۱/۱/۱ تا
 • مشاور وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي در معاونت توسعه مديريت ,منابع و امور مجلس از ۸۲/۱/۱
 • عضو شوراي گروه سياست علم ،مركز تحقيقات سياست علمي كشور
 • عضو كميسيون علمي و تخصصي بازرگاني ،سازمان بازرسي كل كشور
 • عضو كميته برنامه ريزي راهبردي ،موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي
 • عضو كميته پژوهشي ،پژوهشگاه تعليم و تربيت
 • عضو كميته برگزاري دوره هاي دكتري مديريت بازرگاني ،دانشكده مديريت دانشگاه علامه طباطبائي
 • عضو كميته برگزاري امتحانات جامع دكتري مديريت بازرگاني ،دانشكده مديريت دانشگاه علامه طباطبائي
 • عضو هيئت تحريريه فصلنامه مطالعات مديريت دانشكده مديريت دانشگاه علامه طباطبائي
 • عضو هيئت تحريريه فصلنامه مطالعات صنعتي دانشكده مديريت دانشگاه علامه طباطبائي
 • سردبير و عضو هيئت تحريريه مطالعات بازرگاني دانشكده مديريت دانشگاه علامه طباطبائي
 • عضو هيئت تحريريه فصلنامه هاي تحول اداري ترجمان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ستاد رياست جمهوري
 • عضو هيئت علمي مجله مشاور ،انجمن مشاوران مديريت ايران
 • عضویت دکتر سید محمد اعرابی در هيئت داوران تعداد زيادي از فصلنامه هاي علمي دانشگاهها و سازمانهاي سراسر كشور