دوره تفکر استراتژیک

۰
student
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره مدیریت تبلیغات

۰
student
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره مدیریت برند

۰
student
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره تحقیقات بازاریابی

۰
student
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره مدیریت فروش

۰
student
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره جامع مدیریت استراتژیک

۰
student
۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان

دوره های آنلاین