Masters_Header1_VanGogh

هنر و رسانه حوزه ای پرطرفدار و مهم در جامعه روز ایران است. این حوزه به طور مستقیم بر روی فرهنگ جاری در جامعه موثر است. پس از این رو نیازمند به آموزشی دقیق و صحیح است که بتواند هم با انتقال مفاهیم بر دانش و مهارت جامعه افزوده و هم بتواند به پیشرفت و گسترش فرهنگ کمکی قابل ملاحظه کند.
از این رو موسسه علوم و فنون تهران با برگزاری دوره های آموزشی در این حوزه قصد دارد رسالت خود را به انجام برساند.

خانهدوره آموزشیتماسبلیط رایگان