نیاز کشور به فرهنگ سازی سالم در راستای توجه به علم و پژوهش