یک پتروشیمی، سه دارویی و سه شرکت دیگر هم اقدام به انتشار پیش بینی سود هر سهم در سال مالی جاری کردند و متوقف شدند.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت های پتروشیمی فن آوران، داروسازی اکسیر، توزیع داروپخش، داروسازی قاضی، مس باهنر، خاک چینی ایران و نفت ایرانول هم اقدام به انتشار پیش بینی سود هر سهم در سال مالی جاری کردند و متوقف شدند.

براین اساس، “شفن” اعلام کرد: باتوجه به عملکرد 10 ماهه نخست سال جاری این شرکت و برآورد 2 ماهه آتی ، پیش بینی می شود سود خالص برای سال مالی منتهی به اسفند بالغ بر 6.8 هزار میلیارد تومان محقق شود.

“دلر” هم پیرو درخواست انتشار پیش بینی سود خالص اعلام کرد: سود خالص شرکت در سال جاری مبلغ 343 میلیارد تومان بوده و پیش بینی درآمد هر سهم (بر مبنای سرمایه 45 میلیارد تومانی) مبلغ 7624 ریال است. با توجه به افزایش سرمایه در جریان مصوب مجمع فوق العاده 30 آذر به مبلغ 67.5 میلیارد تومان و سرمایه نهایی 112.5 میلیارد تومان، سود هر سهم بر مبنای افزایش سرمایه جدید 3050 ریال برای هر سهم است.

همچنین “دتوزیع” پیرو نامه درخواست انتشار پیش بینی سود خالص شرکت در سال مالی 99 اعلام کرد: سود خالص در سال جاری 169.1میلیارد تومان بوده و پیش بینی درآمد هر سهم (بر مبنای سرمایه 120 میلیارد تومانی) 1410 ریال است.

“دقاضی” نیز اعلام کرد: سود خالص شرکت در سال جاری 240.5 میلیارد تومان بوده و پیش بینی درآمد هر سهم (بر مبنای سرمایه 40.5 میلیارد تومانی)  5939 ریال است.

در این میان، “کخاک” اعلام کرد: با توجه به روند عملیات شرکت در سال جاری، پیش بینی می شود تا پایان سال مالی منتهی به اسفند به ازای هر سهم با سرمایه ثبت شده فعلی، 7193 ریال و با سرمایه مصوب مجمع 12 شهریور که مراحل اداری آن در حال انجام است، 2398 ریال سود محقق کند.

“فباهنر” هم اعلام کرد: سود خالص شرکت در سال جاری 652.5 میلیارد تومان بوده و پیش بینی درآمد هر سهم (بر مبنای سرمایه 112.5 میلیارد تومانی) در سال مزبور 5800 ریال است.

“شرانل” هم با توجه به عملکرد 10 ماهه سال جاری اعلام کرد: مبلغ پیش بینی سود خالص منتهی به اسفند سال جای برابر 1.1 هزار میلیارد تومان است که براساس سرمایه 200 میلیارد تومانی سود هر سهم 5588 ریال خواهد بود.