زیرمجموعه بانک دی از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه ۷۳۳ درصدی از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته خبر داد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت فرابورسی تولید نیروی برق دماوند از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه ۷۳۳ درصدی از دو محل خبر داد.

براین اساس، “دماوند” درصدد است سرمایه فعلی را از ۲۷۶ میلیارد تومان به ۲.۳ هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی درصورت موافقت سازمان بورس از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته به منظور افزایش سرمایه اعمال خواهد شد.

بنابراین گزارش، بانک دی ۷۹.۶ درصد سهام این شرکت فرابورسی را در اختیار دارد.