شرکت تازه وارد حاضر در بورس تولید نیروی برق آبادان ، برنامه افزایش سرمایه ۲۰ درصدی از مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران داد .
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، تولید نیروی برق آبادان که اول مرداد سال جاری با عرضه اولیه 12 درصدی و کشف قیمت 1550 تومانی هر سهم وارد بورس شده ، پیشنهاد افزایش سرمایه 20 درصدی داد .
به این ترتیب “آبادا” در نظر دارد سرمایه اسمی 250 میلیارد تومانی را از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران به 300 میلیارد تومان برساند و صرف متحمل نشدن هزینه های مالی بابت اخذ تسهیلات و تداوم روند سود آوری کند.
در ترکیب سهامداری این شرکت ، دو شرکت مهندسی ری نیرو و گروه اقتصاد مفید با بیش 63 و 21 درصد حضور دارند .