رضایت ۹۰ درصدی کارکنان از دورکاری

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد از کارمندان و ۷۷ درصد از مدیران دستگاه‌های اجرایی از دورکاری‌ها رضایت دارند و معتقدند که دورکاری‌ها تا پایان دوران کرونا باید ادامه پیدا کند.

با شیوع ویروس کرونا از اواخر سال گذشته، به تدریج وضعیت حضور کارکنان در سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی با تغییراتی مواجه و بسته به شرایط محدودتر شد؛ به طوری که از اسفند ماه ساعت حضور محدود و در ادامه با توجه به پیک‌های کرونا و وضعیت نامناسبی که ایجاد شد از میزان حضور کارکنان کاسته شده و حتی در مقطعی به تعطیلی ادارات کشید. سازمان ادارای و استخدامی به استناد گزارشی تحت عنوان »مستندسازی تجارب دستگاه‌های اجرایی در شرایط کرونا»، اطلاعاتی منتشر کرده که طی آن بررسی‌هایی در مورد دورکاری در دستگاه‌های اجرایی انجام شده است.

91 درصد دورکارند

دراین بررسی از مجموع ۱۹۰ دستگاه اجرایی دعوت به مشارکت در این پیمایش شده بودند ۸۹ دستگاه اجرایی کشور و در بازه زمانی نیمه فروردین تا ۱۹ آبان ماه امسال پاسخگو بوده‌اند و یک میلیون و ۱۸۱ هزار و ۴۲ نفر از کارکنان شاغل در دستگاه‌های مشارکت‌کننده داشته‌اند.

 نتیجه این بررسی نشان می‌دهد که ۸۱ دستگاه از ۸۹ دستگاه پاســخگو (91 درصد) اعلام کرده‌اند که در بازه زمانی اسفندماه سال گذشته تا آبان ماه امسال برنامه دورکاری داشته‌اند، به عبارتی تنها هشت دستگاه اجرایی (۱۰ درصد) در این بازه زمانی برنامه‌ای برای دورکاری کارمندان خود نداشته‌اند. این در حالی است که کارکنان ۷۰ دستگاه دسترسی به تجهیزات ارتباط کاری داشته‌اند و ۱۹ دستگاه از این تجهیزات برخوردار نبوده‌اند.

 89 درصد کارکنان در دسترس بوده‌اند

 در حالی که برخی از کارکنان دســتگاه ها تجهیزات ارتباط تعاملی و مداوم با محل کار نداشــته اند، 89.2 درصد از کارکنان در زمان مناسب در دسترس بوده اند.همچنین بیش از 84.7 درصد از کارهای سازمان ها در زمان مقرر انجام شــده و بیش از 83.3 درصد از کارهای انجام شده از کیفیت مطلوب برخوردار بوده اند.

77  درصد مدیران راضی‌اند

رضایتمندی مدیران و کارکنان از کیفیت کار گروهی است. 78.44 درصد از پاســخگویان اعالم کرده اند که در این بازه زمانی و در کارهای گروهی که به صورت دورکاری انجام شده، از کیفیت نهایی کار رضایت داشته اند. بیش از ۷۷ درصد از مدیران دستگاه های اجرایی از دورکاری کارکنان خود رضایت داشـته‌اند. نکته قابل توجه این است که 90.8 درصد از کارکنان دستگاه‌ها نیز از دورکاری راضی بوده‌اند.

جریان دورکاری کارکنان در دوران کرونا

گفتنی است که از اســفندماه که به مرور محدودیت‌هایی در زمان حضور کارکنان ایجاد شد در ابتدا ساعت‌های کاری به ۸ تا ۱۳ تغییر کرد و در ادامه در ایام نوروز حضور روزانه کارکنان محدودتر شــد؛ به گونه‌ای که از پنجم تا بیســتم فروردین ماه حضور کارکنان به صورت یک سوم بود و دو سوم دیگر به صورت دورکار بودند. اما بعد از آن و با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا قرار شد که از ۲۳ فروردین کارکنان به صورت دو سوم در محل کار حاضر شوند، از این رو با ابالغ بخشنامه سازمان اداری و استخدامی به دستگاه ها و سازمان ها اعلام شد که یک سوم دیگر از طریق دورکاری و یا اعطای مرخصی به صــورت نوبت بندی از حضور در محل کار معاف شوند. افرادی که از مرخصی استفاده می‌کنند نیز استحقاقی محسوب نمی‌شدند، در عین حال که ساعت کاری نیز به ۷ تا ۱۴ تغییر کرد ولی در ادامه در خردادماه تصمیم به برگشت کارکنان به محل کار گرفته شد و ساعت حضور به 7:30 تا 14:30 رسید.

11 بهمن 1399

روزنامه آفتاب اقتصادی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.