سطح دوره

متوسط

زمان دوره

10 جلسه

ظرفیت ثبت نام

40 نفر

دوره عملیاتی تحلیل تکنیکال در بورس